Nieuw

Okt 2021 Na uw aanmelding is de wachttijd voor een eerste intakegesprek is ca 8-10 weken. Na afronding van de intakefase vindt zonder nieuwe wachttijd, de behandeling aansluitend plaats.

Covid 19-beleid 2021: Praktijkbezoeken vinden alleen plaats indien u en ik zelf gezond zijn en we volgens de RIVM richtlijnen kunnen handelen,nl. graag voorafgaand aan de afspraak uw handen wassen, met in achtneming van de 1,5 m afstand wat hier goed uitvoerbaar is. Vriendelijk verzoek om niet te vroeg op uw afspraak te komen en bij luchtwegklachten als hoesten of koorts graag even voorafgaand aan uw afspraak contact opnemen. Wanneer de fysieke afspraak niet kan doorgaan om gezondheidsklachten kan uw afspraak omgezet worden in een telefonisch- of videoconsult. De praktijk is overigens uitermate goed geventileerd middels voortdurende frisse lucht toevoer.  Er kunnen desgewenst ook telefonische - of video consulten plaatsvinden. Dat gebeurt altijd  in een goede afstemming met u.

Voor 2021 zijn er met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de specialistische ggz. Uw behandeling wordt dus i.h.a vergoed vanuit de basis verzekering, maar er zijn enkele diagnoses die niet meer vergoed worden. Raadpleeg daarom uw zorgverzekeraar.

In deze ggz-praktijk wordt individuele gespecialiseerde GGZ behandeling geboden aan volwassenen ( > 18 jr), geen relatie therapie.

LVVP Kwaliteitstoetsing maart 2020: de praktijk is door de beroepsvereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten (LVVP) wederom voor de derde keer glansrijk gevisiteerd en heeft daarmee opnieuw een kwaliteitstoetsingscertificaat ontvangen voor de komende 5 jaar (tot april 2025). Daarmee voldoet de praktijk aan alle kwaliteitsnormen die in de specialistische ggz gesteld worden.lvvp visitatielogo

 

 

In deze sggz - praktijk wordt gebruik gemaakt van een (voor uw privacy) beveiligde wijze van e-mailen, nl met Zivver

zivverlogo schildzivverlogo

Mei 2018: De praktijk voldoet aan de eisen van de nieuwe AVG. Zie de privacy-pagina.

Januari 2017: sindsdien beschikt de praktijk over het wettelijk Kwaliteitsstatuut GGZ dat per 1-1-17 van kracht is ; zie Kwaliteit en registraties

Juli 2017 Mijn bevoegdheid tot supervisor van de beroepsvereniging VGcT is opnieuw met 5 jaar verlengd tot 2022.

Februari 16 Mijn registratie tot leersupervisor is een feit bij de Ned. voor Psychotherapie.

Juli 2015
beeldmerk kwaliteitsregisterIn het
Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP dat in 2015 is opgezet, ben ik per juli 2015 geregistreerd tot juli 2020, waarbij ik ook als supervisor en leertherapeut geregistreerd ben bij deze Ned. Ver. v. Psychotherapie.

De praktijk is aangesloten bij het Ggz samenwerkingsverband PsyVechtdal dat in 2014 is opgericht. Het betreft een samenwerkingsverband van 8 vrijgevestigde praktijken in regio Hardenberg - Ommen, zie de nieuwe website www.psyvechtdal.nl

 

Functioneringsgerichte Gedragsanalyse

VOOR WIE
Wanneer psychische aandoeningen dagelijks of periodiek in behoorlijke mate en eventueel al langere tijd uw functioneren belemmeren kunt u voor een doelmatige behandeling terecht bij de psychotherapeut.

In Hardenberg e.o.is dat bij de Praktijk voor Gedragstherapie van Mw. I.C. Boeke - Slinkers.
Onder psychische klachten verstaan we o.a. :

 • spannings - en angststoornissen met of zonder paniekaanvallen, fobieën;
 • onzekerheidsklachten en problemen met uw zelfbeeld of (gender) identiteit;
 • depressieve- en stemmingsstoornissen;
 • eetstoornissen (anorexia nervosa en/of boulimia nervosa);
 • dwangstoornissen en/of dwanggedachten;
 • hyperventilatie, ziektevrees, smetvrees;
 • veelvuldig piekeren en/of (ernstige) afwezigheid /dissociatie;
 • burn-out, somatoforme- en psychosomatische stoornissen;
 • rouwverwerking en/of andere verlieservaringen;
 • persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit;
 • trauma's ( w.o Ptss ) en trauma-gerelateerde problematiek

Psychische klachten nemen u meestal in toenemende mate in beslag. En ondermijnen altijd uw welbevinden zonder dat u daar zelf veel aan kunt doen. Alle inspanningen om zelf de klachten de baas te worden, leiden bovendien helaas vaak ook nog tot een uitbreiding van deze klachten.                                                                    

Functioneringsgerichte Gedragsanalyse (=psychotherapie) is een procesmatige behandelvorm waarbij u inzicht krijgt in uw eigen doen en laten (gedrags- en gevoelsmatig) ten opzichte van uw omgeving en waarbij u geleidelijk ontdekt hoe u uw eigen welbevinden weer kunt bevorderen. Hoe lang uw problemen ook geduurd hebben, verbeteringen zijn bijna altijd mogelijk gebleken. Constructionele Gedragsanalyse is theoretisch gefundeerd op de enorme wetenschappelijk gefundeerde 'body of knowledge' van fundamenteel conditioneringsonderzoek. Het maakt gebruik van kennis over de relatie tussen gedrag en omgeving. Niet de inhoud of vorm van gedrag maar de functie van gedrag in het realiseren van het welbevinden staat hierbij centraal. Daarom is de focus vooral context based (en minder zgn. evidence based) d.w.z. dat de behandeling uitgaat van uw eigen context (omgeving) ofwel hoe het individu als persoon zich verhoudt tot de specifieke wereld (familie,vrienden,werk) om hem heen. Bij constructionele gedragstherapie is er dus veel aandacht voor de invloed die de omgeving van de cliënt heeft op diens gedrag. Gedrag is succesvol als het bijdraagt aan het voortbestaan van het individu. Psychische klachten worden daarentegen gekenmerkt door onwelbevinden. Door zich te richten op succesvol gedrag houdt de constructionele gedragstherapie zich rechtstreeks bezig met het voorkomen of opheffen van psychische klachten. Deze aanpak is dus ' functioneringsgericht' en maakt gebruik van 'gedragsontwikkeling' en niet van 'gedragseliminatie'. Daarom wordt de aanpak 'constructioneel' genoemd.

Gedragsrepertoire. Succesvol gedrag is afhankelijk van eerdere leerervaringen en de momentane situatie. Succesvol gedrag wordt geleerd in voortdurende wisselwerking met de omgeving. Door conditioneringsprocessen verwerft iedereen een adaptief gedragsrepertoire. Dit gedragsrepertoire bepaalt met welke situaties iemand wel of niet uit de voeten kan. Een situatie moet het individu wel gelegenheid bieden voor zijn succesvolle gedrag in de vorm van aanknopingspunten (zgn. discriminatieve stimuli). Zijn die stimuli er niet, dan kan iemand zijn welbevinden niet actief bewaken. Daarom is de 'reikwijdte' van iemands succesvolle gedrag uiteindelijk afhankelijk van zowel eerdere leerervaringen (bepaalt aard en breedte van het gedragsrepertoire) als van de momentane omgeving (verschaft al dan niet passende discriminatieve stimuli).

In deze praktijk worden vooral behandelingen geboden voor complexe problematiek, die ambulant te behandelen is (max 1x per week): d.w.z.dat u zelf naar de praktijk kunt komen, dat u bereid bent zich open te stellen om inzicht in uw eigen doen en laten te verwerven. En om dan vervolgens stapsgewijs te komen tot veranderingen welke uw welbevinden herstellen en uitbreiden. Daarmee wordt tevens recidive (= terugval in klachten/stoornissen) voorkomen. Een dergelijk proces van verandering is niet altijd gemakkelijk maar het sterkt u als persoon, waarbij de kans op terugval aanzienlijk kan afnemen.                                                      

Doelgroepen : volwassenen en jongeren (boven 18 jr).

Partner-relatie- of gezinstherapie wordt niet gegeven.

Voor contact met de Praktijk voor Gedragstherapie klik hier

KvK nr : 08203812

fotoclosefoto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie