Nieuw

Okt 2020 De wachttijd voor een eerste intakegesprek is opgelopen tot zeker 4 maanden. Na afronding van de intakefase vindt de behandeling weliswaar aansluitend plaats, maar mijn advies is om eerst elders behandeling te zoeken. Zodra er weer ruimte is ontstaan, wordt dat z.s.m. hier vermeld.

Covid 19-beleid 2020: Praktijkbezoeken vinden alleen plaats indien u en ik zelf gezond zijn en we volgens de RIVM richtlijnen kunnen handelen,nl. graag voorafgaand aan de afspraak uw handen wassen, met in acht neming van de 1,5 m afstand wat hier goed uitvoerbaar is. Vriendelijk verzoek om niet te vroeg op uw afspraak te komen en bij luchtwegklachten als hoesten of koorts graag even voorafgaand aan uw afsprak contact opnemen. Wanneer de fysieke afspraak niet kan doorgaan om gezondheidsklachten kan uw afspraak omgezet worden in een telefonisch- of videoconsult. De praktijk is overigens uitermate goed geventileerd middels voortdurende frisse lucht toevoer.  Wilt u zelf liever sowieso niet komen, dan kunnen er ook telefonische - of video consulten plaatsvinden. Dat gebeurt altijd  in overleg met u.

LVVP Kwaliteitstoetsing maart 2020: de praktijk is door de beroepsvereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten (LVVP) wederom glansrijk gevisiteerd en heeft daarmee opnieuw een kwaliteitstoetsingscertificaat ontvangen voor de komende 5 jaar (tot april 2025). Daarmee voldoet de praktijk aan alle kwaliteitsnormen die in de specialistische ggz gesteld worden.lvvp visitatielogo

 

Voor 2020 zijn er met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de specialistische ggz. Uw behandeling wordt dus i.h.a vergoed vanuit de basis verzekering, maar er zijn enkele diagnoses die niet meer vergoed worden. Raadpleeg daarom uw zorgverzekeraar.

In deze ggz-praktijk wordt individuele gespecialiseerde GGZ behandeling geboden aan volwassenen ( > 18 jr).

In deze sggz - praktijk wordt gebruik gemaakt van een (voor uw privacy) beveiligde wijze van e-mailen, nl met

zivverlogo schildzivverlogo

Mei 2018: De praktijk voldoet aan de eisen van de nieuwe AVG. Zie de privacy-pagina.

Juli 2017 Mijn bevoegdheid tot supervisor van de beroepsvereniging VGcT is opnieuw met 5 jaar verlengd tot 2022.

Januari 2017: de praktijk beschikt over het wettelijk Kwaliteitsstatuut GGZ dat per 1-1-17 van kracht is ; zie Kwaliteit en registraties

Februari 16 Mijn registratie tot leersupervisor is een feit bij de Ned. voor Psychotherapie.

Juli 2015 Mijn BIG beroepsregistratie als klinisch psychologe, welke elke 5 jaar door de overheid wordt getoetst, is verlengd tot 2021.

Juli 2015
beeldmerk kwaliteitsregisterIn het
Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP dat in 2015 is opgezet, ben ik per juli 2015 geregistreerd tot juli 2020, waarbij ik ook als supervisor en leertherapeut geregistreerd ben bij deze Ned. Ver. v. Psychotherapie.

Juni 2015
lvvp visitatielogoDe praktijk is succesvol gevisiteerd tot 2021 door de beroepsvereniging LVVP en voldoet daarmee aan alle kwaliteitsnormen die aan een praktijk in de specialistische ggz gesteld worden.

De praktijk is aangesloten bij het Ggz samenwerkingsverband PsyVechtdal dat in 2014 is opgericht. Het betreft een samenwerkingsverband van 8 vrijgevestigde praktijken in regio Hardenberg - Ommen, zie de nieuwe website www.psyvechtdal.nl

 

Psychotherapie en Gedragstherapie

VOOR WIE
Wanneer psychische aandoeningen dagelijks of periodiek in behoorlijke mate en eventueel al langere tijd uw functioneren belemmeren kunt u voor een doelmatige behandeling terecht bij de klinisch psycholoog (specialist) - psychotherapeut.

In Hardenberg e.o.is dat bij de Praktijk voor Gedragstherapie van Mw. I.C. Boeke - Slinkers.
Onder psychische klachten verstaan we o.a. :

 • spannings - en angststoornissen met of zonder paniekaanvallen, fobieën;
 • onzekerheidsklachten en problemen met uw zelfbeeld of (gender) identiteit;
 • depressieve- en stemmingsstoornissen;
 • eetstoornissen (anorexia nervosa en/of boulimia nervosa);
 • dwangstoornissen en/of dwanggedachten;
 • hyperventilatie, ziektevrees, smetvrees;
 • veelvuldig piekeren en/of (ernstige) afwezigheid /dissociatie;
 • burn-out, somatoforme- en psychosomatische stoornissen;
 • rouwverwerking en/of andere verlieservaringen;
 • persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit;
 • trauma's ( w.o Ptss ) en trauma-gerelateerde problematiek

Psychische klachten nemen u meestal in toenemende mate in beslag. En ondermijnen altijd uw welbevinden zonder dat u daar zelf veel aan kunt doen. Alle inspanningen om zelf de klachten de baas te worden, leiden bovendien helaas vaak ook nog tot een uitbreiding van deze klachten.                                                                    

Gedragsanalyse (psychotherapie) is een procesmatige behandelvorm waarbij u inzicht krijgt in uw eigen doen en laten (gedrags- en gevoelsmatig) ten opzichte van uw omgeving en waarbij u geleidelijk ontdekt hoe u uw eigen welbevinden weer kunt bevorderen. Hoe lang uw problemen ook geduurd hebben, verbeteringen zijn bijna altijd mogelijk gebleken. Constructionele Gedragsanalyse is theoretisch gefundeerd op de enorme wetenschappelijk gefundeerde 'body of knowledge' van fundamenteel conditioneringsonderzoek. Het maakt gebruik van kennis over de relatie tussen gedrag en omgeving. Niet de inhoud of vorm van gedrag maar de functie van gedrag in het realiseren van het welbevinden staat hierbij centraal. Daarom is de focus vooral context based (en minder zgn. evidence based) d.w.z. dat de behandeling uitgaat van uw eigen context (omgeving) ofwel hoe het individu als persoon zich verhoudt tot de specifieke wereld (familie,vrienden,werk) om hem heen. Bij constructionele gedragstherapie is er dus veel aandacht voor de invloed die de omgeving van de cliënt heeft op diens gedrag. Gedrag is succesvol als het bijdraagt aan het voortbestaan van het individu. Psychische klachten worden daarentegen gekenmerkt door onwelbevinden. Door zich te richten op succesvol gedrag houdt de constructionele gedragstherapie zich rechtstreeks bezig met het voorkomen of opheffen van psychische klachten. Deze aanpak is dus ' functioneringsgericht' en maakt gebruik van 'gedragsontwikkeling' en niet van 'gedragseliminatie'. Daarom wordt de aanpak 'constructioneel' genoemd.

Gedragsrepertoire. Succesvol gedrag is afhankelijk van eerdere leerervaringen en de momentane situatie. Succesvol gedrag wordt geleerd in voortdurende wisselwerking met de omgeving. Door conditioneringsprocessen verwerft iedereen een adaptief gedragsrepertoire. Dit gedragsrepertoire bepaalt met welke situaties iemand wel of niet uit de voeten kan. Een situatie moet het individu wel gelegenheid bieden voor zijn succesvolle gedrag in de vorm van aanknopingspunten (zgn. discriminatieve stimuli). Zijn die stimuli er niet, dan kan iemand zijn welbevinden niet actief bewaken. Daarom is de 'reikwijdte' van iemands succesvolle gedrag uiteindelijk afhankelijk van zowel eerdere leerervaringen (bepaalt aard en breedte van het gedragsrepertoire) als van de momentane omgeving (verschaft al dan niet passende discriminatieve stimuli).

In deze praktijk worden vooral behandelingen geboden voor complexe problematiek, die ambulant te behandelen is (max 1x per week): dwz.dat u zelf naar de praktijk kunt komen, dat u bereid bent zich open te stellen om inzicht in uw eigen doen en laten te verwerven. En om dan vervolgens stapsgewijs te komen tot veranderingen welke uw welbevinden herstellen en uitbreiden. Daarmee wordt tevens recidive (= terugval in klachten/stoornissen) voorkomen. Een dergelijk proces van verandering is niet altijd gemakkelijk maar het sterkt u als persoon, waarbij de kans op terugval aanzienlijk kan afnemen.                                                      

Doelgroepen : volwassenen en jongeren (boven 18 jr).

Partner-relatie- of gezinstherapie wordt niet gegeven.

Voor contact met de Praktijk voor Gedragstherapie klik hier

KvK nr : 08203812

foto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie