Functioneringsgerichte Gedragstherapie

De behandeling en theoretische achtergrond

Functioneringsgerichte Gedragstherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. In de behandeling wordt de verdere uitbreiding van psychische klachten tegengegaan. Met diverse behandelmethodieken wordt stelselmatig de aandacht verlegd naar juist de (nog) goedlopende momenten van uw functioneren. Hierdoor nemen de psychische klachten geleidelijk af. U krijgt weer greep op allerlei situaties en het zelfvertrouwen neemt toe, ook al bestaan uw klachten al vele jaren en heeft u al eerdere ggz-behandelingen gehad. Mijn ervaring is dat bijna alle clienten kunnen profiteren van deze sggz- behandeling, mede vanwege het specifieke context based karakter en afstemming op uw eigen leefwereld.

Constructionele gedragsanalyse is gebaseerd op de wetenschappelijk gefundeerde 'body of knowledge' van de experimentele gedragsanalyse. Deze heeft een visie ontwikkeld op de samenhang tussen psychische klachten enerzijds en het vertrouwde doen en laten van de persoon anderzijds. Daarom is dit een innovatieve behandelvorm die uiterst succesvol is gebleken. Het feit dat ieder mens uniek is en een eigen conditioneringsgeschiedenis heeft doorlopen, wordt hierin dus meegenomen.

Deze behandelvorm is erkend binnen de beroepsvereniging 'Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve therapie' (VGCt te Utrecht) en is gezien de goede behandelresultaten uitermate effectief gebleken, zgn 3e generatie gedragstherapie. Met name de eigenheid van uw persoonlijkheid wordt versterkt ten koste van de psychische klachten.

Intake

 De intakefase omvat meestal 2 gesprekken waarbij de behandelaar een zo goed mogelijke indruk probeert te krijgen van uw   klachten, uw hulpvraag,relevante achtergrondinformatie en de mate waarin u door uw klachten belemmerd wordt. De behandelingen zijn kort als het kan en langer durend als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Behandelplan

 Na de intakefase wordt samen met u bepaald hoe de verdere behandeling vorm gaat krijgen. Daaruit zal blijken of uw problematiek een kortdurende of een langer durende behandeling nodig heeft, intensief of minder frequent: intensief betekent wekelijkse gesprekken en laag frequent eens per 2 weken. Uw therapeut maakt vooraf een voorlopig behandelplan waarin de doelstellingen en de behandelvorm worden opgetekend. Dit behandelplan wordt met u besproken en zo nodig bijgesteld. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden en zo nodig zal het behandelplan / frequentie zittingen steeds in goed onderling overleg worden bijgesteld. Aan het einde van de behandeling vindt er ook een evaluatie plaats. De behandeling duurt nooit langer dan nodig is en wordt in gezamenlijk overleg afgerond.

Een behandelzitting duurt ca 60 minuten en richt zich o.a. op:

U krijgt geen 'huiswerk'- opdrachten mee, maar er wordt wel zo doelmatig mogelijk gewerkt.

Medicijnen kunnen zo nodig de behandeling ondersteunen en moeten via uw (huis)arts of specialist worden voorgeschreven.

Vragenlijsten met het oog op doelmatigheid

Het behandeltraject omvat ook de afname van korte (papieren) vragenlijsten waarmee het verbeter proces kan worden gevolgd.

fotofoto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie